Saturday, September 29, 2007

烟花的生命

烟花的灿烂只是瞬间的燃烧...
瞬间的燃烧室美丽的象征...
这燃烧的短暂却是最唯美的绽放...
看那星星之火的四射...
星星之火却渐渐的消失于空中...
迅速的化作一缕烟...
随风飘去...
在渐渐的在世间永远的消失...
保存不了...
也掌握不住...

No comments: